Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Грищук Дмитро Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33056474
4. Місцезнаходження
м. Київ , м.Київ, 04210, м.Київ, пр. Героїв Сталiнграда, 27
5. Міжміський код, телефон та факс
428-98-50 428-98-60
6. Електронна поштова адреса
m.semenov@ip.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 66   06.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ipnet.ua/2016/zvit_dkcpfr_2016_ipnet.ua.html в мережі Інтернет 05.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
-

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 482360
3. Дата проведення державної реєстрації
27.06.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
34
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення
10. Органи управління підприємства
загальнi збори
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26002011059391
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26000011059478

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї телемереж на територiї м.Київ ДЛ 000530 24.05.2016 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України 30.11.2021
Опис -
 
Провайдер програмної послуги НР №1015-п 14.12.2009 Нацiональна рада України з питань телебачення та радiомовлення 14.12.2019
Опис -
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матвiєнко Лариса Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 066080 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТоВ "Оптiма телеком", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2008 15 рокiв
9) Опис
ТоВ "Оптiма телеком", головний бухгалтер
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищук Дмитро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 086991 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Макдональдс Юкреин ЛТД, менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2004 15 рокiв
9) Опис
Макдональдс Юкреин ЛТД, менеджер
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
генеральний директор Грищук Дмитро Михайлович 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.03.2017
Кворум зборів** 1
Опис Затвердження рiчного звiту пiдприємства. Вирiшили - затвердити рiчний звiт пiдприємства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Укртелеком
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 01189910
Місцезнаходження 01030 Україна м. Київ м.Київ м.Київ КиївШевченка б-р,18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 0
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2013
Міжміський код та телефон 044-4640202
Факс 4640202
Вид діяльності Послуги зв’язку
Опис 0

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Київенерго
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00131305
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ м.Київ м.Київ I.Франка, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 0
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0
Факс 0
Вид діяльності Електропостачання
Опис 0

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Датагруп
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31720260
Місцезнаходження 03057 Україна м. Київ м.Київ м.Київ Смоленська, 31-33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 0
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044-3775570
Факс 044-4619993
Вид діяльності Надання доступу до мережi iнтернет
Опис 0

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Київжитлоспецексплуатацiя
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство
Код за ЄДРПОУ 37534427
Місцезнаходження 01034 Україна м. Київ Київ Київ Володимирська, 51-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 0
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044-3791203
Факс 0
Вид діяльності Надання Сервiтуту
Опис 0

XI. Опис бізнесу

Не здiйснювалось злиття, подiл, приєднання, перетворенння та видiл Компанiї.
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiя не має.
 
Численiсть штатних працiвникiв 34, позаштатних 0, за сумiсництвом 0
 
-
 
-
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не мали мiсце протягом 2016 року.
 
Вiдповiдно до облiкової полiтики, Компанiя в 2016 роцi застосовувала прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснювалась методом FIFO. Фiнансовi iнвестицiї Компанiї облiковувались за собiвартiстю.
 
Основний вид послуг, що надає Компанiя, це доступ до мережi Iнтернет у м. Києвi за технологiєю FTTx, ретрансляцiя телевiзiйних каналiв за технологiєю IPTV. Надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. Основнi клiєнти - фiзичнi особи.
 
Компанiя не визначилась з розмiром та обсягом залучення iнвестицiй.
 
-
 
У складi основних засобiв Компанiї значну частину складають споруди та обладнання. Строк експлуатацiї обладнання - 30 рокiв. В оперативну оренду прийнятi тiльки примiщення.
 
Економiчна сiтуацiя в країнi уповiльнює розвиток Компанiї.
 
Виплати штрафних санкцiй не було
 
Фiнансування дiяльностi Компанiї здiйснювалось за рахунок власних та кредитних коштiв. Компанiя має позитивний показник лiквiдностi в 2016 роцi.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець 2016 року, Компанiя не має.
 
Компанiя планує розширювати мережу Iнтернет в м. Києвi. Обсяг розширення дiяльностi Компанiї залежить вiд обсягу залучених iнвестицiй.
 
Витрати на дослiдження та розробки в 2016 роцi не здiйснювались.
 
Судових справ Компанiя не має
 
Платоспроможнiсть Компанiї характеризується наступними показниками:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає:
Теоретичне значення не менше 0,2 - 0,25. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складало 0,03, станом на 31.12.2016р. 0,02.
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) Теоретичне значення не менше 1,0 - 2,0. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складає1,02; станом на 31.12.2016р. 0,07.
3.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi
Теоретичне значення не менше 0,7 - 0,8. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складало 0,15, станом на 31.12.2016р. 0,05, що нижче за нормативно-допустиме значення.
Фiнансова стiйкiсть Компанiї характеризується наступними показниками:
1.Коефiцiєнт структури капiталу
Теоретичне значення не бiльше 1,0. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складало -15,3, станом на 31.12.2016р. -2,65, що що не вiдповiдає нормативно-допустимомузначенню внаслiдок стрiмкої девальвацiї нацiональної валюти.
2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
Теоретичне значення не менше 0,2. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складало 0,01; станом на 31.12.2016р. -0,37, що не вiдповiдає нормативно-допустимому значенню внаслiдок стрiмкої девальвацiї нацiональної валюти.
3.Коефiцiєнт платоспроможностi
Теоретичне значення не менше 0,5. Станом на 01.01.2016р. значення даного коефiцiєнту складало 0,11; станом на 31.12.2016р.-0,60, що нижче за нормативно-допустимоме значення внаслiдок стрiмкої девальвацiї нацiональної валюти.
Розмiр власних коштiв Компанiї станом на 01.01.2016р. i станом на 31.12.2016р. має вiд’ємне значення i складає, вiдповiдно, мiнус 2 286 тис.грн. та мiнус 28 551 тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 90926 94274 0 0 90926 94274
будівлі та споруди 65936 66248 0 0 65936 66248
машини та обладнання 21314 23542 0 0 21314 23542
транспортні засоби 311 311 0 0 311 311
земельні ділянки
інші 3301 4173 0 0 3301 4173
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 90926 94274 0 0 90926 94274
Опис Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2016р склала 94274 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.2016р. сума зносу основних засобiв склала 54522 тис.грн. Строк використання основних засобiв встановлено окремо для кожного об`єкту, з урахуванням вимог чинного законодавства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -2536 -28551
Статутний капітал (тис. грн.) 12000.000 12000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Вартiсть чистих активiв Компанiї - роздiл I Пасиву Балансу
Висновок Розмiр чистих активiв Компанiї станом на 31.12.2016р. не вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України i складає мiнус 28551 тис.грн.у зв`язку iз стрiмкою девальвацiєю нацiональної валюти

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 160 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 42 X X
Усього зобов'язань X 75741 X X
Опис: -КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк" за ЄДРПОУ 33056474
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 63.11
Середня кількість працівників 34
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр-т. Героїв Сталiнграду, буд.27, м.Київ, 04210
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 58 61 0
первісна вартість 1001 1093 1096 0
накопичена амортизація 1002 1035 1035 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 237 263 0
Основні засоби: 1010 42967 39752 0
первісна вартість 1011 90926 94274 0
знос 1012 47959 54522 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 1917 1917 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 132 132 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 45311 42125 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1246 1120 0
Виробничі запаси 1101 1240 1112 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 6 8 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1596 1975 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

713

814

0
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 5 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 86 101 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 86 101 0
Витрати майбутніх періодів 1170 89 169 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 789 880 0
Усього за розділом II 1195 4524 5065 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 49835 47190 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12000 12000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 54370 54370 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -68656 -94921 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -2286 -28551 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 45721 71682 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 519 591 0
за розрахунками з бюджетом 1620 145 160 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 30 23 0
за розрахунками з оплати праці 1630 64 88 0
за одержаними авансами 1635 2639 3155 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3003 42 0
Усього за розділом IІІ 1695 52121 75741 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 49835 47190 0

Примітки -
Керівник Грищук Дмитро Михайлович
Головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк" за ЄДРПОУ 33056474
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21433 17161
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 12493 ) ( 11776 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

8940

5385
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4347 303
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5086 ) ( 3694 )
Витрати на збут 2150 ( 1718 ) ( 1266 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6426 ) ( 423 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

57

305
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 3 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

60

305
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 55
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

60

250
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60 250

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1812 997
Витрати на оплату праці 2505 1283 959
Відрахування на соціальні заходи 2510 283 362
Амортизація 2515 4234 4025
Інші операційні витрати 2520 18019 10675
Разом 2550 25631 17018

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Грищук Дмитро Михайлович
Головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк" за ЄДРПОУ 33056474
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1782

820
Повернення податків і зборів 3005 0 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 24482 19832
Надходження від повернення авансів 3020 4 11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 3
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 6484 )

( 5182 )
Праці 3105 ( 1000 ) ( 789 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 290 ) ( 393 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1948 ) ( 1602 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 55 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 1393 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 154 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 12915 ) ( 10688 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 17 ) ( 9 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 66 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3551 2004
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 536 221
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 536 ) ( 221 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -536 -221
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 3000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 3000 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 4850 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3000 -1850
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 15 -67
Залишок коштів на початок року 3405 86 153
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 101 86

Примітки -
Керівник Грищук Дмитро Михайлович
Головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк" за ЄДРПОУ 33056474
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Грищук Дмитро Михайлович
Головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iндастрiал Медiа Нетворк" за ЄДРПОУ 33056474
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12000 0 54370 0 -68656 0 0 -2286
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -26325 0 0 -26325
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12000 0 54370 0 -94981 0 0 -28611
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 60 0 0 60
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 60 0 0 60
Залишок на кінець року 4300 12000 0 54370 0 -94921 0 0 -28551

Примітки -
Керівник Грищук Дмитро Михайлович
Головний бухгалтер Матвiєнко Лариса Вiталiївна